สาขาการบัญชีมีการบริหารงานไว้ 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านงานบริการชุมชน ด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านงานบริหารจัดการสาขาการบัญชี
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก   คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?
สาขาวิชาการบัญชี
ข่าวสารประกาศสาขา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
Download แบบฟอร์ม
โครงการฝึกอบรม
ประวัติสาขา
ติดต่อสาขาการบัญชี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์สาขาการบัญชี
แผนที่สาขา
หลักสูตรสาขา
ปริญญาตรี
(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง
(ปวส.)
บุคคลกร
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
อาจารย์พิเศษสาขาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการบัญชี
กิจกรรมนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการนักศึกษา
สาขาการบัญชี
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาสาขาการบัญชี
งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
งานวิจัยเพื่อชุมชน
งานวิจัยเผยแพร่ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณ... (ยังไม่มีข้อมูล)
กิจกรรมการ... (ยังไม่มีข้อมูล)
ข่าวสารข้อมูล... (ยังไม่มีข้อมูล)
นักศึกษาสาขาการบัญชี
ปฏิทินการศึกษา
ทุนการศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
ตารางสอนอาจารย์/ตารางเรียน/ตารางสอบ
นักศึกษา
คู่มือนักศึกษา
ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
แนะแนว (ยังไม่มีข้อมูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ลิงค์
มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์
ห้องสมุด มทร.ล้านนา
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ กองการศึกษา
กองทุนกู้ยืนเงินเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มทร.ล้านนา)
งานทะเบียนและวัดผล
ระบบสารสนเทศ RMUTL MIS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บัญชีออดิทดอทคอม
นักบัญชีดอทคอม
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Thailand Account Guide
ข่าวภาษี กรมสรรพากร
สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)
Accountingcoach
Auditthai.com
Tax Research Center
World Lecture Hall
Journal of Accounting and Computers
 
 
  สายตรงถึงหัวหน้าสาขาการบัญชี
อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี (คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อความ)
 
 
ดูเรื่องแจ้งให้ทราบทั้งหมด
 
คลิกดูข่าวสารประกาศสาขาทั้งหมด
 

สาขาการบัญชี ได้มีการจัดทำช่องทางการติดต่อสำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชีไว้หลายช่องทาง ซึ่งมี ช่องทางดังนี้

1.เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 2652, 2695, 2696, 2689

2.เบอร์โทรศัพท์มือ 08-8435-6866

3.เบอร์โทรสาร 053-216-675

4.E-mail : accrmutl01@gmail.com (สำหรับการติดต่อเรื่องทั่วไปของสาขาการบัญชี)

5.Facebook : งานวิชาการสาขาการบัญชี / งานฝึกงาน สาขาการบัญชี สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ติดต่อเรื่องงานวิชาการและงานฝึกงาน

6.โทรศัพท์สายตรงหัวหน้าสาขาการบัญชี ดร.วรวิทย์ 08-6670-2271

 
 
 
คลิกดู Gallery ทั้งหมด
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่3-4 นักบัญชีกับ AEC 2015
(08 กุมภาพันธ์ 2013 09:04:45)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี 4 ปี
(31 มกราคม 2013 08:46:47)
โครงการ“ทัศนศึกษาวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการด้านการผลิตและบริการในเขตภาคเหนือ”
(19 กันยาบน 2012 11:24:25)
ร่วมด้วยช่วยกัน
(28 สิงหาคม 2012 16:29:52)
แบ่งปันภาพกิจกรรมชาวบัญชี
(28 สิงหาคม 2012 16:25:54)
ทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 10
(12 - 16 มีนาคม 2555)
กีฬาบัญชี7 สถาบันครั้งที่4
(5 พฤศจิกายน 2554)
สาขาการบัญชี
(5 สิงหาคม 2554)
ถวายเทียนเข้าพรรษา
(12 กรกฏาคม 2554)
แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
(8 กรกฎาคม 2554)
ไหว้ครู ดาว-เดือน
(16 มิถุนายน 2554)
 
คลิกดูโครงการฝึกอบรม ทั้งหมด
 
  จัดโครงการอบรม “จับประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สู่ประชาคมอาเซียน”
(03 สิงหาคม 2013 - 04 สิงหาคม 2013)
 
  โครงการไหว้ครูและสรงน้ำครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2556
(06 มิถุนายน 2013 - 06 มิถุนายน 2013)
 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2556
(26 พฤษภาคม 2013 - 26 พฤษภาคม 2013)
 
  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 12
(12 มีนาคม 2013 - 16 มีนาคม 2013)
 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ครั้งที่ 5
(09 มีนาคม 2013 - 09 มีนาคม 2013)
 
  โครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ให้นักศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
(05 มีนาคม 2013 - 08 มีนาคม 2013)
 
  โครงการบัญชีเจ็ดลิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
(28 ธันวาคม 2012 - 28 ธันวาคม 2012)
 
  โครงการอบรมสัมมนา
“UPDATE มาตรฐานการบัญชีและภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
(27 ตุลาคม 2012 - 28 ตุลาคม 2012)
 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสาร มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 อย่างมีคุณภาพ
(25 ตุลาคม 2012 - 25 ตุลาคม 2012)
 
  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 11
(08 ตุลาคม 2012 - 12 ตุลาคม 2012)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมพิธีประดับเข็มให้กับนักศึกษาใหม่
(14 มิถุนายน 2555)
 
  โครงการการจัดการความรู้ “นวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี”
 
  โครงการอบรม การรวบรวมข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานในการจัดทำบัญชีต้นทุน
(29 มกราคม 2555)
 
  โครงการงานบริการวิชาการ อาจารย์ได้สอน นักศึกษาสาขาบัญชีได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์
(17 - 18 ธันวาคม 2554)
 
  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 10
ในความดูแลของอาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม และเจ้าหน้าที่สาขาการบัญชี...
(12 - 16 มีนาคม 2555)
 
  "การจัดทาและการแสดงงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการ NPAEs"
โดย ดร.นิมนวล วิเศษสรรพ์ (19 กุมภาพันธ์ 2555)
 
  โครงการอบรมสัมมนา"ก้าวทันปัญหาภาษีอากรและกรณีศึกษา"ครั้งที่ 2
โดย คุณสุรพล วัฒนโยธินและผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (11 -12 กุมภาพันธ์ 2555)
 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนเอกสารมคอ. อย่างมีคุณภาพ
ณ. ห้อง บธ. 1 – 201 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์...
(10 ธันวาคม 2554)
 
  โครงการบัญชีเจ็ดลิน ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประจำปี 2555
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการโครงการบัญชีเจ็ดลิน...
(23 ธันวาคม 2554)
 
 
 กระดานข้อความสาขาวิชาการบัญชี BACC COMMENT 
 
  พฤศจิกายน - 2015  
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2015
วันที่
..
----------------------------------------------------
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
แบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.bacc.rmutl.ac.th ( 278 votes )

  • มากทีสุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
Ajax Loader
ดูทั้่งหมด
ส่วนงานสาขาการบัญชี
งานบริหารงานและธุรการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานวิชาการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
งานกิจกรรมนักศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
งานบริการวิชาการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานวิจัย (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพบัญชี
ศูนย์ฝึกอบรม 1 (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรม 2 (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรม 3 (ยังไม่มีข้อมูล)
โครงการทั้งหมด
KM (Knowledge Management)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้
โครงการ KM
เว็บบอร์ดโครงการ KM
E-Learning การศึกษาออนไลท์
ใช้งาน E-Learning
(ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าสาขาการบัญชี
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 1 (ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 2 (ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 3 (ยังไม่มีข้อมูล)
คลิกดูทั้งหมดที่นี้